Курс доллара
Средний
НБУ
Приват
Проминвест
Аваль
Ощадбанк
Конвертер

документ

Документи, що видаються органами державної реєстрації актів цивільного стану про факти державної реєстрації актів цивільного стану

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

                       Р О З' Я С Н Е Н Н Я

                            05.12.2011


                 Документи, що видаються органами
              державної реєстрації актів цивільного
               стану про факти державної реєстрації
                      актів цивільного стану


     Органи державної   реєстрації   актів   цивільного  стану  на
підтвердження проведеної  державної  реєстрації  актів  цивільного
стану  видають відповідні свідоцтва та витяги з Державного реєстру
актів цивільного стану громадян.

     Видача документів про державну  реєстрацію  актів  цивільного
стану  забезпечує  офіційне  визнання  та  підтвердження  державою
фактів  народження  фізичної  особи  та  її   походження,   шлюбу,
розірвання   шлюбу,   зміни   імені,  смерті  та  сприяє  належній
реалізації законних прав та інтересів фізичної особи.

     Видача свідоцтв  про  державну  реєстрацію  актів  цивільного
стану.

     Відповідно до  Закону  України "Про державну реєстрацію актів
цивільного стану"  про факт державної  реєстрації  акта
цивільного  стану  органами  державної реєстрації актів цивільного
стану видається відповідне свідоцтво. Бланки свідоцтв про державну
реєстрацію актів цивільного стану є документами суворої звітності,
зразки та описи яких  затверджено  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  10.11.2010  N 1025 "Про затвердження
зразків  актових  записів  цивільного  стану,  описів  та  зразків
бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану".

     Видача свідоцтв про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну
імені,  смерть здійснюється на підставі складеного актового запису
цивільного стану у повній відповідності до нього.

     Декретом Кабінету  Міністрів  України  від  30.04.93  N 43-93 
"Про державне мито" визначено, що за державну реєстрацію
актів цивільного стану справляється державне мито у розмірі:
     - за  державну  реєстрацію  шлюбу  -  0,05   неоподаткованого
мінімуму доходів громадян (0,85 грн.);
     - за державну реєстрацію розірвання шлюбу:
     - за  взаємною  згодою  подружжя,  яке  не  має неповнолітніх
дітей - 0,5 неоподаткованих мінімумів  доходів  громадян  (7  грн.
50 коп.);
     - з  особами,  визнаними  в  установленому  порядку  безвісно
відсутніми  або  недієздатними  -  0,3  неоподаткованих  мінімумів
доходів громадян (0,51 грн.);
     - за  державну  реєстрацію  зміни імені - 0,3 неоподаткованих
мінімумів  доходів  громадян  (5  грн.),  за  державну  реєстрацію
повторної  зміни  імені  -  3  неоподаткованих  мінімумів  доходів
громадян (51 грн.).

     Державна реєстрація   народження   та   смерті    провадиться
безоплатно.

     Вищенаведеним Законом  передбачено повторну видачу
відділами   державної   реєстрації   актів    цивільного    стану,
дипломатичними   представництвами   і   консульськими   установами
свідоцтв  у  випадках,  коли  оригінал  свідоцтва   про   державну
реєстрацію актів цивільного стану вкрадено,  загублено, пошкоджено
чи знищено,  а також у разі внесення змін до  актового  запису  чи
його поновлення.

     Повторно свідоцтво  видається  на  підставі  актового  запису
цивільного стану  за  заявою  особи,  щодо  якої  складено  запис,
батькам,  усиновлювачам,  опікунам,  піклувальникам, представникам
закладу охорони здоров'я, навчального або іншого дитячого закладу,
де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.

     Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а
також  дітям,  у  тому  числі  й  усиновленим,  та   їх   законним
представникам,  близьким  родичам  померлого  (братам  і  сестрам,
онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі,
яка є спадкоємцем за законом або заповітом,  представникові органу
опіки та піклування у разі виконання ним повноважень  з  опіки  та
піклування  стосовно  осіб,  які  мають  право на отримання такого
свідоцтва.

     Свідоцтва про  державну  реєстрацію  актів  цивільного  стану
можуть  повторно видаватися представникам особи,  яка має право на
отримання  даних  документів.  Повноваження   представника   мають
ґрунтуватися    на   нотаріально   посвідченій   довіреності,   що
передбачено Правилами державної реєстрації актів цивільного  стану
в Україні,  затвердженими наказом Міністерства юстиції України від
18.10.2000 N 52/5  (у  редакції  наказу  Міністерства
юстиції   України   від   24.12.2010   N  3307/5)  ,
зареєстрованими у  Міністерстві  юстиції  України  18.10.2000   за
N 719/4940.

     Особі, позбавленій    батьківських    прав,   свідоцтва   про
народження дітей повторно не видаються.

     Після припинення шлюбу внаслідок  його  розірвання  свідоцтва
про шлюб повторно не видаються.

     Декретом Кабінету  Міністрів  України  від  30.04.93  N 43-93 
"Про державне мито" передбачено сплату державного мита у
розмірі:
     - за повторну видачу свідоцтв про державну  реєстрацію  актів
цивільного стану - 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян
(0,51 грн.);
     - за  видачу  свідоцтв,  що  видаються  у зв'язку зі зміною і
поновленням   актових   записів   цивільного    стану    -    0,02
неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,34 грн.).

     Видача витягів  з  Державного  реєстру актів цивільного стану
громадян.

     Відповідно до  постанови  Кабінету  Міністрів   України   від
22.08.2007  N  1064   "Про  затвердження Порядку
ведення  Державного  реєстру  актів  цивільного  стану   громадян"
довідки,  видача  яких здійснюється відділами державної реєстрації
актів цивільного стану,  складаються у формі витягів з  Державного
реєстру актів цивільного стану громадян (далі - витяг з Реєстру).

     Право на  отримання  витягу з Реєстру стосовно відомостей про
себе  та  про  своїх  родичів  має  фізична  особа  по  досягненні
16-річного  віку  за  умови  пред'явлення паспорта або паспортного
документа і документів,  що  підтверджують  родинні  стосунки  між
заявником та особою, щодо якої складено актовий запис.

     Витяг з   Реєстру   про  реєстрацію  народження  дитини  може
видаватися  її  батькам  та  усиновлювачам  (незалежно  від   віку
дитини),  а також опікунам,  піклувальникам, адміністрації закладу
охорони здоров'я,  навчального або  іншого  дитячого  закладу,  де
постійно перебуває дитина. У цьому разі зазначений витяг видається
представникові відповідного  закладу  за  умови  пред'явлення  ним
довіреності, паспорта або паспортного документа.

     Батькові, матері,   усиновлювачеві   дитини,  які  позбавлені
батьківських прав,  витяг  про  реєстрацію  народження  дитини  не
видається.

     Витяг з  Реєстру  про  реєстрацію  смерті видається другому з
подружжя,  а також батькам, сестрам, онукам, дідові, бабі та іншим
родичам померлої особи при наявності документів,  що підтверджують
родинні чи сімейні  стосунки;  спадкоємцям  померлої  особи,  якщо
родинні  стосунки  та/або  право  на  спадкування  підтверджується
документально; особі, що згідно з договором особистого страхування
життя,  укладеним  у фінансовій установі,  утвореній відповідно до
Закону України "Про страхування" ,  є  вигодонабувачем
при пред'явленні договору; особі, що згідно із спадковим договором
є вигодонабувачем, за умови пред'явлення договору.

     Витяги з Державного реєстру актів цивільного  стану  громадян
про  проведену державну реєстрацію акта цивільного стану видаються
відділами державної реєстрації актів цивільного стану на  підставі
письмової  заяви  фізичної особи.  До заяви додається документ про
внесення плати за  видачу  витягу  з  Реєстру,  яка  становить  73
гривні.

     На безоплатне  отримання  витягу з Реєстру мають право особи,
що проживають за кордоном, стосовно яких державна реєстрація актів
цивільного   стану   проведена   відповідними  органами  державної
реєстрації актів  цивільного  стану  України,  при  надісланні  їм
витягу  до  компетентних  органів  іноземних держав для подальшого
вручення;  особи,  що звернулися за  видачею  витягу  про  те,  що
реєстрація  народження  проведена  відповідно  до  частини  першої
статті 135 Сімейного  кодексу  України  ;  особи,  що
звернулися  за  видачею  витягу для отримання допомоги у зв'язку з
народженням дитини, а також для отримання допомоги на поховання.

     У видачі витягу з Реєстру може бути відмовлено у разі подання
заяви особою,  що не має права на отримання витягу; непред'явлення
документа про внесення плати за видачу витягу  в  повному  обсязі;
відсутності  в  заяві  чи наведення не в повному обсязі відомостей
про фізичну особу, відносно якої видається витяг з Реєстру.

Головний спеціаліст відділу
нормативно-правового
та методичного забезпечення
діяльності органів
державної реєстрації актів
цивільного стану
Департаменту у справах
цивільного стану громадян                          Л.Ю.Литвиненко

09-12-2011

Обсудить с читателями 


Читайте также:

Другие рубрики сайта:

    - Архитектурная мозаика
    - Книжная полка
    - Стоит задуматься
    - Страницы истории
    - Удивительное рядом
    - Улыбнемся 

 
 
 
 
 
Охтень Татьяна Леонидовна

 Частный нотариус
 Свидетельство № 5332

 01034, г.Киев, ул. О.Гончара, 40

Время работы:
  Пн.- Пт. с 10-00 до 17-00;
  Сб.,Вс.- по договоренности.

  Тел.:
     044 235-20-35
     050 331-66-81
     093 288-02-07

  E-mail:tatokhten@rambler.ru
 
 
Оценка недвижимости
 
  Гоцманюк Александр
  Александрович
 
  Свидетельство
  МФ №6587 от 13.12.2008 г.

  Тел.:
     044 278-10-18
     093 538-28-58

 

В сентябре начинаются продажи квартир 2-й очереди мини-города Svitlo Park На середину сентября запланирован старт продаж 2-й очереди мини-города Svitlo Park. Об этом сообщил Александр Панфилов, директор по продажам мини-города. Вторая очередь включает в себя 3 дома (№4, 5, 6)...  подробнее 10.09.2019 15:24
 
На відміну від Києва, вартість житла в передмісті лишається стабільною За підсумками серпня, на відміну від суттєвого зниження вартості житла в новобудовах Києва, в передмісті столиці ціна на первинному ринку лишається стабільною. Про це нам повідомила головна експертка...  подробнее 10.09.2019 15:19
 
С начала года рост стоимости строительных материалов составил в среднем 5-6% Об этом нам сообщил управляющий партнер компании АVM Development Group Владислав Кононов. По его данным, за указанный период стоимость арматуры снизилась на 10% до 14900 грн/т. Бетон марки "П4В20"...  подробнее 05.09.2019 10:05
 
(C) Мастер недвижимости «Янус», 2010