Курс доллара
Средний
НБУ
Приват
Проминвест
Аваль
Ощадбанк
Конвертер

доуцмент

Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

                  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                  від 2 листопада 2011 р. N 1123
                               Київ

             Про внесення змін до Порядку провадження
          діяльності з усиновлення та здійснення нагляду
              за дотриманням прав усиновлених дітей


     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Внести  до Порядку провадження діяльності з усиновлення та
здійснення  нагляду  за  дотриманням   прав   усиновлених   дітей,
затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України від 8 жовтня
2008 р.  N 905  (Офіційний вісник України,  2008 р.,
N 79,  ст.  2660; 2010 р., N 1, ст. 38, N 86, ст. 3046), зміни, що
додаються.

     2. Міністерствам привести власні  нормативно-правові  акти  у
відповідність з цією постановою.

     3. Ця постанова набирає чинності з 15 листопада 2011 року.


     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 70


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                 від 2 листопада 2011 р. N 1123

                              ЗМІНИ,
          що вносяться до Порядку провадження діяльності
        з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням
                      прав усиновлених дітей 
                           

     1. У пункті 3:

     1) в  абзаці  першому  слова   "Державним   департаментом   з
усиновлення  та захисту прав дитини (далі - Департамент)" замінити
словом "Мінсоцполітики";

     2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

     "Усиновлення дитини,  яка не перебуває  на  місцевому  обліку
дітей,  які  можуть  бути  усиновлені,  у  службі  у справах дітей
районної,  районної у мм.  Києві та Севастополі держадміністрації,
виконавчого органу міської, районної у місті ради не допускається,
крім випадків, передбачених пунктами 85 і 91 цього Порядку.".

     2. У пункті 5:

     в абзаці  сьомому  слова  "пологового  будинку  або   іншого"
виключити;

     після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

     "для дитини,  яку  протягом  двох місяців після народження не
забрали з  пологового   будинку   або   іншого   закладу   охорони
здоров'я, - акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому
закладі охорони здоров'я або яку  відмовилися  забрати  батьки  чи
інші  родичі,  про  підкинуту  чи  знайдену дитину,  складеного за
формою,  затвердженою МОЗ та МВС,  довідки органу реєстрації актів
цивільного  стану  про  внесення запису про батьків дитини у Книгу
реєстрації актів про народження відповідно до статті 135 Сімейного
кодексу України ;".

     У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

     3. Абзац   перший   пункту   9  після  слів  "яка  може  бути
усиновлена" доповнити словами і цифрами  ",  за  формою  згідно  з
додатком 17".

     4. В  абзаці  першому пункту 12 слова "Міністром (заступником
Міністра)  молоді,  сім'ї   та   ґендерної   політики   Автономної
Республіки   Крим"   замінити   словами  "керівником  (заступником
керівника)  уповноваженого  органу  виконавчої  влади   Автономної
Республіки Крим з питань дітей".

     5. У  першому  реченні  абзацу  першого  пунктів  13  і 35-1,
абзаці третьому пункту 87 слова "протягом п'яти" замінити  словами
"протягом десяти".

     6. У пункті 19:

     1) у  першому  реченні  абзацу  третього слово "два" замінити
словом "три",  а слова "і невідкладно" - словами  ",  два  з  яких
невідкладно";

     2) у   першому   реченні   абзацу  п'ятого  слова  "Міністром
(заступником  Міністра)  молоді,  сім'ї  та   ґендерної   політики
Автономної   Республіки   Крим"   замінити   словами   "керівником
(заступником керівника)  уповноваженого  органу  виконавчої  влади
Автономної Республіки Крим з питань дітей".

     7. У пункті 30:

     абзац перший викласти в такій редакції:

     "30. Ведення  обліку  іноземців,  які  перебувають  у шлюбі з
громадянами України і постійно проживають на території України, що
підтверджується   посвідкою  на  постійне  проживання  в  Україні,
виданою органами МВС,  та усиновлення ними дитини  здійснюється  в
порядку,  встановленому  для  громадян України,  які проживають на
території України.";

     в абзаці четвертому слова "протягом п'яти"  замінити  словами
"протягом десяти".

     8. У пункті 33:

     1) в абзаці першому підпункту 3:

     після слів  "бути  усиновлювачами" доповнити словами "(у двох
примірниках)";

     доповнити абзац реченням такого  змісту:  "Рекомендації  щодо
стану   здоров'я   дитини  зазначаються  у  разі,  коли  заявникам
рекомендовано  усиновлення  дитини-інваліда,   яка   страждає   на
хворобу,  внесену  до затвердженого МОЗ переліку захворювань,  які
дають право  на  усиновлення  дитини  без  дотримання  строків  її
перебування  на  обліку  в Мінсоцполітики,  а також дітей віком до
п'яти років.";

     2) підпункт 4 після слова "крім" доповнити словами  "громадян
України, які проживають за межами України, та".

     9. В  абзаці  п'ятому пункту 40 слова "без дотримання строків
її перебування на обліку в Департаменті" замінити  словами  "віком
до п'яти років,  а також без дотримання строків перебування дитини
на обліку в Мінсоцполітики".

     10. В абзаці другому пункту 43 слова "після чого  передається
в архів" замінити словами і цифрами "після чого знищується, про що
складається акт згідно з додатком 15".

     11. У  пункті  44  слова  "осіб  без  громадянства"  замінити
словами  "громадян України,  які проживають за межами України",  а
слова "для громадян України,  які проживають за межами України, та
іноземців" виключити.

     12. У  другому реченні пункту 52 слова "іноземців та осіб без
громадянства" замінити словами "та іноземців".

     13. У пункті 53:

     1) в  абзаці  першому  слова  "осіб  без  громадянства  -   "
виключити;

     2) абзац другий викласти в такій редакції:

     "Іноземцям надається  інформація  про  дітей,  які проживають
(перебувають) в дитячих або інших  закладах  незалежно  від  форми
власності та підпорядкування закладу,  досягли віку п'яти років та
більше року перебувають на централізованому обліку,  якщо інше  не
передбачено законодавством.";

     3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

     "Інформація про   дітей,   які   менше  року  перебувають  на
централізованому обліку,  а також дітей, які не досягли віку п'яти
років, надається іноземцям, якщо кандидат в усиновлювачі є родичем
дитини,  дитина страждає на хворобу,  внесену до затвердженого МОЗ
переліку  захворювань,  кандидати в усиновлювачі бажають усиновити
усіх рідних братів і сестер в одну сім'ю,  якщо хоча б один з  них
досяг  віку  п'яти  років  і  більше  року  перебуває  на обліку в
Мінсоцполітики.

     Іноземцям, які бажають усиновити  братів  або  сестер  раніше
усиновленої  ними  дитини,  надається  інформація  про усіх рідних
братів і сестер раніше усиновленої ними дитини, які перебувають на
централізованому обліку.

     Громадянам України,   які   проживають   за  межами  України,
надається   інформація   про    дітей,    які    перебувають    на
централізованому  обліку,  незалежно  від  віку дітей та строку їх
перебування на такому обліку.

     Подружжю, один з якого є громадянином  України,  а  другий  -
іноземцем,   надається  інформація  про  дітей,  які  можуть  бути
усиновлені іноземцями.".

     14. В  абзаці   четвертому   пункту   58   слова   "директора
(заступника     директора)    Департаменту"    замінити    словами
"уповноваженої посадової особи Мінсоцполітики".

     15. У пункті 60:

     1) у першому  реченні  абзацу  другого  слова  "У  разі  коли
направлення  для  знайомства  з дитиною видані одночасно" замінити
словами  "У  разі  коли  протягом  одного  дня   направлення   для
знайомства з дитиною видані";

     2) абзац третій викласти у такій редакції:

     "Якщо направлення  для  знайомства з дитиною видано одночасно
громадянам України та  іноземцям,  перевага  надається  громадянам
України  за  умови,  що  іноземці - кандидати в усиновлювачі ще не
познайомилися з дитиною та не встановили з нею контакт.".

     16. Абзац перший пункту  75  після  слів  "служба  у  справах
дітей"  доповнити  словами  "за  місцем  проживання  (перебування)
дитини перевіряє,  чи перебуває дитина на місцевому обліку  дітей,
які можуть бути усиновлені,".

     17. У пункті 77:

     в абзаці  третьому  слова  "протягом  п'яти" замінити словами
"протягом десяти";

     в абзаці четвертому  слова  "директор  (заступник  директора)
Департаменту"   замінити   словами  "уповноважена  посадова  особа
Мінсоцполітики".

     18. Абзац третій пункту 78 після слів "усиновлення  будь-кого
з  них"  доповнити  словами  "або виявили бажання усиновити дитину
віком до п'яти років окремо від інших братів або сестер".

     19. В  абзаці  першому  пункту  92  слова  "або  особою   без
громадянства,  які  перебувають  у  шлюбі  з громадянами України,"
замінити  словами  ",  який  перебуває  у  шлюбі  з   громадянином
України,".

     20. Пункт 102 викласти в такій редакції:

     "102. Мінсоцполітики    веде    електронний   реєстр   дітей,
усиновлених громадянами України, які проживають за межами України,
та іноземцями, за формою, що затверджується Мінсоцполітики.".

     21. У     тексті     Порядку       слова
"Мінсім'ямолодьспорт",  "Департамент" в  усіх  відмінках  замінити
словом "Мінсоцполітики",  а слова "Міністерство у справах сім'ї та
молоді Автономної Республіки Крим"  в  усіх  відмінках  -  словами
"уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з
питань дітей" у відповідному відмінку.

     22. У додатках до Порядку:

     1) у додатках 1,  5,  6, 14-16 слова "Державний департамент з
усиновлення  та  захисту  прав  дитини"  і  "Департамент"  в  усіх
відмінках замінити словом "Мінсоцполітики";

     2) у додатку 1 слова "Міністерство молоді, сім'ї та ґендерної
політики    Автономної    Республіки    Крим"   замінити   словами
"Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з
питань дітей";

     3) додатки  14 і 15 після слів "найменування посади керівника
служби  у  справах  дітей  чи"  доповнити  словами  "уповноваженої
посадової особи";

     4) додатки 3 і 7 викласти в редакції, що додається;

     5) доповнити   Порядок   додатком  17,  що
додається.


                                     Додаток 3
                                     до Порядку
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                          від 2 листопада 2011 р. N 1123)

                             ВИСНОВОК
                     про стан здоров'я особи


     Прізвище, ім'я та по батькові _______________________________

__________________________________________________________________

     Дата народження _____________________________________________

__________________________________________________________________

     Місце проживання (перебування) ______________________________
                                               (адреса)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

                    Дані медичного обстеження

     Дерматовенеролог _____________________________ ______________
                        (діагноз, шифр за МКХ-10)       (дата)

     Психіатр _____________________________________ ______________
                         (діагноз, шифр за МКХ-10)      (дата)

     Фтизіатр _____________________________________ ______________
                         (діагноз, шифр за МКХ-10)      (дата)

     Терапевт _____________________________________ ______________
                         (діагноз, шифр за МКХ-10)      (дата)

     Нарколог _____________________________________ ______________
                         (діагноз, шифр за МКХ-10)      (дата)

                  Дані лабораторного дослідження

     Реакція Вассермана __________________________________________
                                    (дата, результат)

     ВІЛ-інфікованість ___________________________________________
                             (відповідно до (дата, результат)

__________________________________________________________________
                          законодавства)

     *Група інвалідності ___________________ потребує/не  потребує

_____________________ постійного/непостійного_____________________
(зазначити необхідне)                        (зазначити необхідне)

стороннього догляду.

     Остаточний висновок _________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


______________________________   ________  ______________________
(найменування посади керівника   (підпис)  (ініціали та прізвище)
лікувально-профілактичного
закладу)

М.П.                                      ___ __________ 20___ р.

_______________
     *Заповнюється у разі наявності інвалідності.


                                     Додаток 7
                                     до Порядку
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                          від 2 листопада 2011 р. N 1123)

                                     _____________________________
                                         (найменування служби


                                     _____________________________
                                       у справах дітей за місцем

                                     _____________________________
                                       перебування дитини (дітей)

                           НАПРАВЛЕННЯ
                     для знайомства з дитиною


     Направляються _______________________________________________
                      (прізвище, ім'я та по батькові кандидатів

_________________________________________________________________,
                  в усиновлювачі, громадянство)

     які перебувають на обліку кандидатів в усиновлювачі в _______

__________________________________________________________________
      (найменування органу, в якому кандидати в усиновлювачі

__________________________________________________________________
                      перебувають на обліку)

за N ________________ від  __________________,  для  знайомства  з

дитиною (дітьми) _________________________________________________
                            (прізвище, ім'я та по батькові,

__________________________________________________________________
                         дата народження)

     Місце проживання (перебування) дитини (дітей) _______________

__________________________________________________________________

     У разі коли кандидати в усиновлювачі не встановлять контакт з
дитиною  (дітьми),  просимо в установлений строк повідомити про це

__________________________________________________________________
          (найменування органу, який видав направлення)

     Додаткова інформація ________________________________________

__________________________________________________________________

     Кандидатам в     усиновлювачі     видані     документи     на
_________ аркушах*.


______________________________  ________   ______________________
(найменування посади керівника  (підпис)   (ініціали та прізвище)
служби у справах дітей
чи уповноваженої посадової
особи Мінсоцполітики)

М.П.

_______________
     *Інформація зазначається      в     направленнях,     виданих
Мінсоцполітики.


                                                        Додаток 17
                                                        до Порядку

                                *АНКЕТА ДИТИНИ N ________


                   ________________ _____________ ________________
                   (номер місцевого    (номер     (номер централі-
                        обліку)     регіонального зованого обліку)
                                       обліку

                   _______________________________________________
                      (служба у справах дітей районної, районної

                   _______________________________________________
                    у мм. Києві та Севастополі держадміністрації,

                   _______________________________________________
                            виконавчого комітету міської,
                                районної у місті ради)

                   Відомості про дитину: _________________________
                                               (прізвище,
Фото 10x13 см
                   _______________________________________________
                                 ім'я, по батькові)

                   Стать _________________________________________

                   дата народження _______________________________
                                        (число, місяць, рік)

                   Місце народження ______________________________
                                              (держава,

                   _______________________________________________
                           область, район, населений пункт)

                   Свідоцтво про народження:
                   номер ________________________ серія __________

                   дата видачі ___________________________________


особливі прикмети ________________________________________________
                             (зріст, вага, колір очей,

__________________________________________________________________
                         колір волосся тощо)

особливості характеру ____________________________________________
                              (товариська, замкнута тощо)

__________________________________________________________________

Місце перебування (проживання) ___________________________________
                                        (назва закладу,

__________________________________________________________________
              прізвище, ініціали прийомних батьків,

__________________________________________________________________
      батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, адреса)

__________________________________________________________________

Висновок про стан здоров'я _______________________________________
                                 (діагноз, шифр за МКХ-10)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Відомості про батьків:
мати _____________________________________________________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові)

батько ___________________________________________________________
                    (прізвище, ім'я та по батькові)

Відомості про братів, сестер та інших родичів: ___________________
                                                   (прізвище,

__________________________________________________________________
                       ім'я та по батькові,

__________________________________________________________________
          рік народження, місце перебування (проживання)

__________________________________________________________________

Правові підстави для усиновлення _________________________________
                                    (документ, який підтверджує,

__________________________________________________________________
що дитина може бути усиновлена, номер, дата, коли і ким виданий)


Додаткова інформація _____________________________________________

Дата постановки (поновлення) _____________________________
дитини на місцевий облік          (число, місяць, рік)


Керівник (заступник керівника)        Голова (заступник голови)
служби у справах дітей                районної, районної
                                      у мм. Києві та Севастополі
________ ______________________       держадміністрації (виконкому
(підпис) (ініціали та прізвище)       міської, районної
                                      у місті ради)
М.П.
                                      ________ ___________________
___________________ 20__ р.           (підпис)       (ініціали
                                                    та прізвище)

                                       М.П.

                                      ___________________ 20__ р.

Дата постановки (поновлення)
дитини на регіональний облік _____________________________
                                  (число, місяць, рік)

Анкету перевірив ____________________ ________ ___________________
                 (число, місяць, рік) (підпис)     (ініціали
                                                  та прізвище)


Керівник (заступник керівника)       Голова (заступник голови)
уповноваженого органу виконавчої     Ради міністрів Автономної
влади Автономної Республіки Крим     Республіки Крим, голова
з питань дітей, начальник            (заступник голови) обласної,
(заступник начальника) служби        Київської
у справах дітей обласної,            та Севастопольської міської
Київської та Севастопольської        держадміністрації
міської держадміністрації
                                      ________ ___________________
________ ___________________         (підпис)     (ініціали
(підпис)     (ініціали                           та прізвище)
             та прізвище)
                                      М.П.
М.П.
                                      ____ ______________ 20__ р.
____ ______________ 20__ р.

Дата постановки (поновлення)
дитини на централізований облік _____________________________
                                    (число, місяць, рік)

Анкету перевірив ____________________ ________ ___________________
                 (число, місяць, рік) (підпис)      (ініціали
                                                   та прізвище)

Уповноважена посадова особа
Мінсоцполітики              __________     _______________________
                             (підпис)       (ініціали та прізвище)

     Зняття дитини  з місцевого,  регіонального,  централізованого
обліку (необхідне підкреслити):

------------------------------------------------------------------
| Дата зняття дитини |Підстава для зняття | Прізвище, ініціали,  |
|     з обліку       |  дитини з обліку   |підпис посадової особи|
|                    |  (документ, коли   |                      |
|                    |   і ким виданий)   |                      |
|--------------------+--------------------+----------------------|
|                    |                    |                      |
------------------------------------------------------------------

14-11-2011

Обсудить с читателями 


Читайте также:

Другие рубрики сайта:

    - Архитектурная мозаика
    - Книжная полка
    - Стоит задуматься
    - Страницы истории
    - Удивительное рядом
    - Улыбнемся 

 
 
 
 
 
Охтень Татьяна Леонидовна

 Частный нотариус
 Свидетельство № 5332

 01034, г.Киев, ул. О.Гончара, 40

Время работы:
  Пн.- Пт. с 10-00 до 17-00;
  Сб.,Вс.- по договоренности.

  Тел.:
     044 235-20-35
     050 331-66-81
     093 288-02-07

  E-mail:tatokhten@rambler.ru
 
 
Оценка недвижимости
 
  Гоцманюк Александр
  Александрович
 
  Свидетельство
  МФ №6587 от 13.12.2008 г.

  Тел.:
     044 278-10-18
     093 538-28-58

 

Чому оренда квартири не може коштувати 6-7 тис. грн: погляд орендодавця Чи замислюються шукачі квартир «занедорого», скільки коштує, наприклад, поклеїти в квартирі найдешевші шпалери? Малоймовірно. Що ж, я порахую за них. Портал Domik.ua продовжує серію матеріалів, в яких наші...  подробнее 05.06.2019 11:35
 
Несколько риэлторских историй о торге . "Чуть ли не каждый звонок по рекламе любой квартиры заканчивается вопросом: "А торг уместен?" Хотя на самом деле большинство из нас не умеет, не хочет, боится торговаться. И у многих никак не укладывается в голове, что ценовая...  подробнее 26.03.2019 11:48
 
Футуролог предсказал будущее агентам по недвижимости: грядут перемены Известный предприниматель, общественный деятель и футуролог Валерий Пекар дал интервью для YouTube-канала FranchTV, в котором обрисовал мировые тренды на ближайшие 10-15 лет. В частности, он коснулся того, какие...  подробнее 14.03.2019 14:08
 
(C) Мастер недвижимости «Янус», 2010